Skip to main content
0

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN PROXY DELHAIZE KUMTICH

1. VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED
1.1.

Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen de natuurlijke – of rechtspersoon die zich beroept op de door BVBA Den Dai aangeboden diensten of goederen, in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als privédoeleinden (hierna “Klant” genoemd).

De klant zal steeds deze zijn die de opdracht plaatst. Geen beroep op sterkmaking of handelen voor rekening van een derde wordt aanvaard. De klant zal aldus ook steeds de factuur ontvangen op diens naam; facturen worden nimmer op loutere vraag op een andere partij geplaatst maar steeds gericht aan de klant.

BVBA Den Dai is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0438.682.401, met maatschappelijke zetel gevestigd te Leuvenselaan 877 – 3300 Tienen, handeldrijvende onder de handelsnaam Proxy Delhaize Kumtich en biedt haar klanten (hierna: “Klant” genoemd) via een e-commerce webpagina de mogelijkheid om de aangeboden diensten of goederen uit haar webwinkel online aan te kopen.

In functie van de situatie van de Klant (al dan niet consument) zijn bepaalde clausules van deze algemene bepalingen mogelijk niet op hem van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die bij Proxy Delhaize Kumtich wordt geplaatst, ongeacht of het rechtstreeks gebeurt, telefonisch, dan wel via een andere gebruikersinterface die desgevallend door Proxy Delhaize Kumtich ter beschikking wordt gesteld. Er kan slechts van worden afgeweken mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Proxy Delhaize Kumtich.

1.2.

Door het feit van de bestelling aanvaardt de Klant huidige voorwaarden uitdrukkelijk, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere bepalingen of voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behalve wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Proxy Delhaize Kumtich aanvaard zijn.

1.3.

Voor zover onderhavige Voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

1.4.

Een overeenkomst met Proxy Delhaize Kumtich bestaat uit algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden. Deze bijzondere voorwaarden gelden als aanvulling op onderhavige algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

1.5.

Proxy Delhaize Kumtich kan deze algemene en bijzondere voorwaarden op elk ogenblik aanpassen. De voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik van een bestelling van de door Proxy Delhaize Kumtich aangeboden diensten, blijven echter van toepassing op de uitvoering van die diensten, tot aan de volgende bestelling die de Klant plaatst en kunnen geen betrekking hebben op eventuele latere bestellingen.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1.

Offertes van Proxy Delhaize Kumtich vervallen, behoudens andersluidende bepaling, 14 dagen na datum. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant schriftelijk, per brief of e-mail, te kennen geeft het aanbod te aanvaarden.

Voor zover de Klant wijzigingen zou aanbrengen aan het aanbod van Proxy Delhaize Kumtich, dan zal de overeenkomst maar tot stand kunnen komen, met inbegrip van deze wijzigingen, indien Proxy Delhaize Kumtich dit schriftelijk bevestigt.

2.2.

Proxy Delhaize Kumtich is slechts gebonden door een bestelling van de Klant, indien Proxy Delhaize Kumtich of haar tussenpersoon schriftelijk bevestigd heeft de bestelling te aanvaarden.

2.3.

De consument, dus elke fysieke persoon die de door Proxy Delhaize Kumtich aangeboden diensten of goederen bestelt voor doeleinden die geen enkel professioneel karakter hebben, via een communicatiemiddel op afstand (website, telefoon, briefwisseling of enige andere gebruikersinterface), heeft het recht om aan Proxy Delhaize Kumtich (of aan de door Proxy Delhaize Kumtich aangestelde tussenpersoon) mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het dienstencontract is afgesloten.

De verzending van de intrekking binnen deze termijn volstaat voor het behoud van de intrekkingstermijn. De intrekking moet per aangetekende brief naar de maatschappelijke zetel van Proxy Delhaize Kumtich gestuurd worden, maatschappelijke zetel gevestigd te Leuvenselaan 877 – 3300 Tienen, met vermelding van het offertenummer dat bij de afsluiting van de bestelling aan de Klant meegedeeld is.

De Klant beschikt niet over een herroepingsrecht indien de uitvoering van het dienstencontract, met zijn instemming of op zijn verzoek, reeds begon vóór het einde van die termijn van 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het dienstencontract is afgesloten, met dien verstande dat de verplaatsing van een aangestelde van Proxy Delhaize Kumtich of een derde welke door Proxy Delhaize Kumtich werd beopdracht, op de voor de prestatie afgesproken dag, een aanvang van uitvoering met het akkoord van de Klant vormt.

3. PRIJZEN
3.1.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Offerteprijzen of affichageprijzen zijn voorts onderhevig aan de consumptie-index. Bij een stijging van de index van minstens 2 punten tussen de datum van bestelling en de facturatie, is de Proxy Delhaize Kumtich gerechtigd de volgens de gebruikelijke indexformule berekende geïndexeerde prijs aan te rekenen.

3.2.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, dan wordt dit apart vermeld.

3.3.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE DIENSTVERLENER-VERKOPER
Proxy Delhaize Kumtich zal het product goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen. In die gevallen waarin Proxy Delhaize Kumtich zich verbonden heeft tot het verlenen van diensten, zijn de prestaties van niet stoffelijke aard, is Proxy Delhaize Kumtich slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Het realiseren van de door de Klant beoogde resultaat wordt niet gegarandeerd. Proxy Delhaize Kumtich levert de nodige inspanningen om de overeengekomen dienstverlening uit te voeren.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
5.1.

De Klant stelt Proxy Delhaize Kumtich in de gelegenheid het werk te verrichten.

5.2.

De Klant zorgt er voor dat Proxy Delhaize Kumtich tijdig kan beschikken over de voor het product te verschaffen gegevens.

5.3.

De Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door
• onjuistheden in de opgedragen bestelling(en);
• onjuistheden in de door de Klant verlangde productwijzen;
• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.

6. LEVERING EN UITVOERINGSMODALITEITEN VAN DE OVEREENKOMST
6.1.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden het product afgehaald door de klant op de overeengekomen datum en tijdstip. Bij overschrijding van de vaste dan wel de vermoedelijke datum is Proxy Delhaize Kumtich verplicht de hierdoor geleden schade te vergoeden, tenzij de overschrijding haar niet kan worden toegerekend ten gevolge van overmacht of omstandigheden te wijten aan de klant.

6.2.

Het product is geleverd wanneer Proxy Delhaize Kumtich aan de Klant heeft meegedeeld dat de bestelling voltooid is en laatste de bestelling heeft aangenomen.

6.3.

Het product wordt als geleverd beschouwd wanneer de Klant het product in ontvangst neemt, met dien verstande, dat door in ontvangstname van een gedeelte, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruikneming verbonden gevolg (levering) niet gerechtvaardigd is.

6.4.

Behoudens ten aanzien van consumenten, zijn de aangegeven leveringstermijnen of –data in enige prijsofferte of bijzondere voorwaarden slechts indicatief en binden zij Proxy Delhaize Kumtich niet.

Behoudens ten aanzien van consumenten, kan een vertraging in de uitvoering van de door Proxy Delhaize Kumtich verleende diensten, om welke reden ook, in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.

Consumenten hebben, in geval van een laattijdige uitvoering van de door Proxy Delhaize Kumtich verleende dienst en na een verzoek daartoe gericht aan Proxy Delhaize Kumtich, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, recht op een korting op de prijs van de door Proxy Delhaize Kumtich verleende diensten gelijk aan 1% per maand vertraging in de uitvoering van de dienstverlening, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien hebben consumenten, in geval van laattijdige uitvoering van de dienstverlening door Proxy Delhaize Kumtich na een termijn van dertig (30) dagen na daartoe door de Klant in gebreke gesteld te zijn, recht op een forfaitair bepaalde korting gelijk aan 10 % van de tussen partijen bedongen prijs, onverminderd het recht van de Klant om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere productelijk geleden schade. Dit alles behoudens overmacht in hoofde van Proxy Delhaize Kumtich, haar werknemers, aangestelde, of derden.

6.5.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en meteen worden gemeld aan Proxy Delhaize Kumtichf.

6.6.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij/zij of een door hem/haar aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit heeft gekregen.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De aangekochte producten blijven tot op het ogenblik van algehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Proxy Delhaize Kumtich. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Proxy Delhaize Kumtich te wijzen.

8. VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID
8.1.

De Klant dient het product van Proxy Delhaize Kumtich grondig te (laten) controleren bij de levering of afhaling van het product.

8.2.

Klachten voor gebreken dienen door de Klant bij aangetekend schrijven te worden gemeld aan Proxy Delhaize Kumtich binnen de 8 kalenderdagen na levering en steeds met mogelijkheid om het aangeklaagde gebrek ook nog tegensprekelijk te kunnen vaststellen. Elke vordering m.b.t. gebreken dient voorts op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden. Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van Proxy Delhaize Kumtich vervalt bovendien één jaar na de levering c.q. beëindiging van de dienstverlening (zelfs indien het gebrek zich pas nadien zou manifesteren).

8.3.

Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is Proxy Delhaize Kumtich (met inbegrip van haar aangestelde, werknemers of derden) slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele of wettelijke verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog (of ten aanzien van consumenten tevens door haar zware fout). Voor overige fouten is Proxy Delhaize Kumtich niet aansprakelijk. Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van Proxy Delhaize Kumtich wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van Proxy Delhaize Kumtich in bepaalde schade niet kan bepaald worden, is Proxy Delhaize Kumtich hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade dat evenredig is aan het aantal aansprakelijken voor die schade

Ingeval Proxy Delhaize Kumtich aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Proxy Delhaize Kumtich beperkt tot het bedrag van de factuur exclusief BTW., althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Proxy Delhaize Kumtich is in voorkomend geval steeds beperkt tot het vervangen, zonder enige verdere aansprakelijkheid en zonder dat de Klant verder verhaal heeft.

9. FACTUREN EN BETALINGEN
9.1.
De facturen zijn draagbaar en contant betaalbaar op de zetel van Proxy Delhaize Kumtich, dan wel per overschrijvingsopdracht op de rekening van Proxy Delhaize Kumtich, te weten BE41 7310 1747 3210.

9.2.

Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding wordt de Klant onweerlegbaar geacht een factuur van Proxy Delhaize Kumtich aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Geen enkele klacht verleent de Klant het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen.

9.3.

Facturen van Proxy Delhaize Kumtich zijn betaalbaar, zonder korting, op het bankrekeningnummer BE41 7310 1747 3210, binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die van de ontvangst door de Klant van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling. De professionele Klant is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd die overeenkomt met de verwijlintrest zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verhoogd met twee procentpunten. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling door een consument, dus elke fysieke persoon die de door Proxy Delhaize Kumtich aangeboden producten bestelt voor doeleinden die geen enkel professioneel karakter hebben, zal de handelswijze en vergoedingsregeling van boek XIX “Schulden van de consument” uit het WER worden toegepast.

9.4.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Proxy Delhaize Kumtich beschikt, is de professionele Klant ingeval van niet-betaling of ingeval van laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur onverminderd het toekennen van respijttermijnen en onverminderd het recht van Proxy Delhaize Kumtich om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere productelijk geleden schade.

Alle gerechtelijke (voor zover wettelijk toegelaten) en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn ten laste van de Klant. Bij niet-betaling op de vervaldag is Proxy Delhaize Kumtich tevens gerechtigd om de overige bestelde producten voor de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Proxy Delhaize Kumtich behoudt zich eveneens het recht om bij gehele of niet gehele niet-betaling na schriftelijke kennisgeving de overeenkomst te ontbinden lastens de Klant en alle nog uit te voeren leveringen en werken te schorsen, en dit zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling. Onverminderd het voorgaande behoudt Proxy Delhaize Kumtich zich eveneens het recht om de niet (volledig) betaalde producten terug te nemen.

9.5.

Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde kosten, daarna op de intresten en vervolgens op de hoofdsom van de oudste nog openstaande factuur.

9.6.

Elke wijziging van de situatie van de Klant, zoals de verkoop of de inbreng van het volledige of gedeeltelijke vermogen, overlijden, handelingsonbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden of staking van betalingen, vereffening van de goederen, gerechtelijke regeling, voorlopige opschorting van vervolgingen, gerechtelijke reorganisatie, faillissement, collectieve schuldbemiddeling of enige andere gelijkaardige insolventieprocedure, de ontbinding of de verandering van rechtsvorm, zelfs na de gedeeltelijke uitvoering van de contracten of van de bestellingen, leidt tot de toepassing van dezelfde maatregelen als diegene die hierboven zijn voorzien voor niet-betaling.

9.7.

Alle huidige en toekomstige belastingen, en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de Klant.

10. GARANTIE
10.1.

Ingevolge de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van de levering aan de eerste eigenaar. Iedere commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

10.2.

Om een beroep te doen op de garantie, dient de Klant een aankoopbewijs te kunnen voorleggen. De Klant wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de producten te bewaren.

10.3.

Voor producten die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Proxy Delhaize Kumtich en het product (bijv. een fles wijn) op zijn/haar kosten terugbezorgen aan Proxy Delhaize Kumtich.

10.4.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant, Proxy Delhaize Kumtich zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

10.5.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op normale slijtage, onvermijdbare lichte schade, defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

10.6.

Defecten dewelke zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

11. VERBREKING EN ONTBINDING
11.1.

Proxy Delhaize Kumtich heeft het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, als ontbonden te aanzien bij niet-betaling van de verkoopprijs op de vervaldatum, of voor zover de Klant nalaat de gevraagde garanties in de zin van artikel 9 te verstrekken, of bij een beslag op de verkochte producten in weerwil van het eigendomsvoorbehoud, of indien alles erop wijst dat de Klant zijn verplichtingen niet zal naleven.

11.2.

Als de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) wordt verbroken door of wordt ontbonden lastens de Klant is de Klant aan Proxy Delhaize Kumtich een forfaitaire schadevergoeding voor gederfde winst verschuldigd gelijk aan 40% van de prijs voor de geannuleerde producten, met een minimum van 50 EUR, onverminderd het recht van Proxy Delhaize Kumtich op vergoeding van de winstderving die dit forfait overstijgt en alle andere schade, en op betaling van de prijs voor het reeds verwerkte materiaal en voor verleende diensten.

12. OVERMACHT
12.1.

Indien Proxy Delhaize Kumtich belet zou zijn om de bestellingen waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, uit te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, om redenen onafhankelijk van haar wil, inclusief zonder dat deze lijst beperkend is – pandemieën, natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale onlusten, gebrek aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Proxy Delhaize Kumtich, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, overlijden of ontslag van de werknemer die bij Proxy Delhaize Kumtich tewerkgesteld is, of het feit dat de Klant zijn/haar contractuele verplichtingen niet nakomt, dan zal Proxy Delhaize Kumtich binnen een redelijke termijn contact nemen met de Klant om een nieuwe afspraak te maken. De uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de datum van de nieuw gemaakte afspraak.

12.2.

De partij die ingevolge overmacht zijn/haar verbintenissen niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen, is niet gehouden tot enige schadevergoeding jegens de andere.

12.3.

De partij die zich op de bovenvermelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

13. SPLITSBAARHEID (AANTASTING GELDIGHEID – NIET VERZAKING)

13.1.

Mochten een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig, nietig, ontoepasbaar worden verklaard, dan zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid, de tegenstelbaarheid of de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten of verminderen.

13.2.

Het nalaten op gelijk welk moment door Proxy Delhaize Kumtich om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit worden gezien als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.

14. WIJZIGING VOORWAARDEN
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar wordt verwezen. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

15. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN REGELING DER GESCHILLEN
15.1.

Alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

15.2.

Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, wordt gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijen akkoord dat alle geschillen omtrent overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, uitsluitend tot de bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van Proxy Delhaize Kumtich zich bevindt toebehoren, behalve wanneer de Klant een consument is.

16. CONTACT
Voor wijzigingen of klachten betreffende de bestelling, kan de Klant contact nemen met Proxy Delhaize Kumtich op het telefoonnummer 016 82 20 20, via e-mail op info@delhaizekumtich.be en per post op het volgende adres: Leuvenselaan 877, 3300 Tienen onverminderd hetgeen wordt uiteengezet in bovenstaande artikelen.

Anders dan de anderen